Logo Loading

NASIL BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM?

Üniversitemizin artan öğrenci ve öğretim elemanının ihtiyacını karşılayacak modern ve zengin bir kütüphane oluşturulacaktır. Bunun için yeni bir kütüphane binası yapılacaktır.

Nasıl Bir Eğitim-Öğretim?

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

 • Önlisans ve lisans programlarında öğrenci sayısı artırılmayacaktır.
 • Akreditasyon çalışmaları dahil eğitim kalitesini artırıcı düzenlemelere önem verilecektir.
 • Üniversitelerin birer yüksek liseye dönüşme tehlikesinin önüne geçilecek, öğrencilerin eğitim içinde ezberci ve pasif değil, aktif olarak yer almaları, “bilimsel düşünmeyi’” tanımaları ve ülke sorunlarını bilen, çok boyutlu düşünebilen birer yurttaş ve dünya insanı olmaları sağlanmaya çalışılacaktır.
  • Öncelikle eğiticilerin kendilerini geliştirmelerine ve eğitimlerinin sürekliliğine önem verilecektir.
  • Disiplinler arası (multidisipliner) programlar geliştirilecektir.
  • Öğrenci merkezli öğretime ağırlık verilmesi yani mümkün olan bölümlerde öğrencinin derslerde aktif rol alması sağlanacaktır.
  • Öğrenimin sınıf içi eğitimle kısıtlı kalmamasını sağlamak; bu amaçla bireysel gelişmeyi destekleyen süreçlerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır.
  • Hazırlık sınıfı ve daha sonraki sınıflardaki dil eğitimini iyileştirici çalışmalara özel önem verilecektir.
  • Öğrencilerin kullandığı fiziksel mekanların onarımı ve yenilenmesi çalışmalarına öncelik verilecektir.
  • Öğrencileri sanat, kültür ve sportif faaliyetlere teşvik etme ve yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.
  • Daha önce uygulamaya konulan üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan sanayide öğretim ve intörnlük  gibi uygulamalarının şu ana kadarki sonuçları ilgili akademik kurullarda yeniden değerlendirilecek ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.
 • Her akademik birimin müfredatını oluşturmasında ve geliştirmesinde toplumdaki diğer paydaşların (sanayideki, ticari veya hizmet alanlarındaki vs.) fikirlerini alacakları danışma kurullarının oluşturulması sağlanacaktır.
 • Son yıllarda hızla artan öğrenci sayımıza rağmen öğretim elemanı sayımız bu oranla artmamıştır. Bazı bölümlerdeki yetersiz sayıda öğretim elemanı nedeniyle hocalarımız aşırı ders yükü altında ezilmektedir. Bunlar göz önüne alınarak ihtiyaç olan bölümlerimize nitelikli öğretim üyesi alınacaktır.
 • LYS’de ilk 5000 – 10000’den gelen öğrenci sayımızı arttırmak için, gerekli teşvik ve çabalar gösterilecektir.
 • Halihazırda kullanılan öğrenci işleri otomasyon sistemi ihtiyacı görmekten çok uzak olup, veri güvenliği açısından pek çok zayıflıkları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle; öğrenci ve öğretim elemanlarının isteklerini karşılayan, zaman içerisinde oluşabilecek ilave güncellemelere açık ve tamamen kurumun yönetebileceği yeni bir öğrenci işleri otomasyonu için çalışma yapılacaktır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Akademik personelin tamamına, öncelik doktora ve doçentlik sınavına hazırlananlar olmak üzere, yabancı dillerini geliştirebilmeleri imkanı verilecektir. Bu amaçla İngiltere veya ABD’de bulunan bir üniversitenin dil okulu ile anlaşma imzalanacaktır. IMG_5366Akademik personelin istedikleri dönemlerde bu eğitimleri alabilmeleri sağlanacaktır. Yabancı dil eğitim desteğinin başlangıç kısmı Gaziantep Üniversitesindeki dil okulunda ana dili İngilizce olan yabancı öğretim üyeleri tarafından verilecektir.
 • Yabancı dil sorunu olan akademik personelin yurt dışında eğitim almalarına destek (Lojistik destek için uluslararası ilişkiler ofisi, ekonomik katkı vb.) verilecektir.
 • Hazırlık sınıflarında dinleme ve konuşma derslerinin yabancı öğretim elemanları tarafından verilmesi sağlanacaktır.

EĞİTİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

 • Tüm alanlardaki (önlisans, lisans ve lisansüstü) eğitim ve araştırma faaliyetlerinde Avrupa Birliği standartları referans alınacaktır.  Bu standartlara ulaşabilmek için ülkemizin akredite olmuş eğitim kurumları ve üniversiteleri ile işbirliği sağlanacaktır.
 • Başlatılmış ve yürümekte olan akreditasyon çalışmaları desteklenecektir.

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİ

 • Tüm alanlarda (önlisans, lisans ve li-sansüstü eğitim ve araştırma), Erasmus ve Mevlana gibi öğrenim hareketliliği sağlayan programların etkin bir şekilde kullanılması teşvik edilecek ve desteklenecektir.
 • Karşılıklı öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı değişim sayısının artırılması sağlanmaya çalışılacaktır.
 • Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın Avrupa Birliği ülkelerinde kolayca dolaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

LİSANSÜSTÜ VE DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR

 • Lisansüstü öğrenciler ve danışmanlarının uluslararası konferanslara katılmaları desteklenecektir.
 • Araştırma laboratuarlarının uluslararası rekabet yapabilecek seviyeye getirilmesine çalışılacaktır.
 • Araştırmalarda yurt içi diğer üniversitelerle çalışma gruplarının oluşturulması teşvik edilecektir.
 • Bilimsel projelerin sürdürülebilir olması ve birbirini takip ederek belirli bir hedefe odaklanan proje-ler olması teşvik edilecek ve bunlar için sağlanan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımları gözetilecektir.
 • Ayrıca araştırma projelerinin yerel sanayi işbirliği ile yapılması özendirilecektir.

KÜTÜPHANE

 • Üniversitemizin artan öğrenci ve öğretim elemanının ihtiyacını karşılayacak modern ve zengin bir kütüphane oluşturulacaktır. Bunun için yeni bir kütüphane binası yapılacaktır.
 • Kitap ve görsel işitsel kaynak sayısı arttırılacak, abone olunan veritabanı sayısı arttırılacaktır.

KARİYER MERKEZİ

 • Öğrenci kariyer planlaması çalışmaları öğrencilerin girişimcilik yönünü teşvik edecek ve öne çıkaracak şekilde yeniden gözden geçirilecektir.
 • Bu amaçla başta GTO ve GSO olmak üzere, MÜSİAD ve GAGİAD gibi kurumlarla diyalog içerisinde kariyer günleri planlanarak, sanayici ve işadamları ile öğrencilerin bir araya gelmeleri sağlanacaktır.

SOSYAL, SPORTİF ve SANATSAL FAALİYETLER

 • Öğrencilerimiz ve personelimizin sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler desteklenecektir. Öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal ve spor tesislerinden öncelikli ve ayrıcalıklı faydalanmaları temin edilecektir.
 • Uygun branşlarda yılda bir kez fakülteler, yüksek okul ve MYO’lar arasında rektörlük kupası müsabakaları düzenlenecektir.
 • Personelimiz için hafta sonu piknik alanı sağlanacaktır.