Logo Loading

AR-GE REFORM PAKETİ

AR-GE REFORM PAKETİ

AR-GE REFORM PAKETİ

T.C.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

AR-GE REFORM PAKETİ

ar-ge-reform-paketi

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676)

Sunum Dosyasını İndirmek İçin Tıklayın

2023 AR-GE HEDEFLERİ

AR-GE ve YENİLİK REFORM PAKETİNİN AMACI

1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek

  1. Ar-Ge yatırımlarını özendirmek,Nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak,Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak
  2. Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak
  3. Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek; teknoloji şirketlerini

ortaya çıkarmak ve desteklemek

5. Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak

6. Ar- Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek

1

Tasarım Merkezleri’nin Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.

 

Tasarım Faaliyetleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası Sigorta Primi Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Damga Vergisi İstisnası

AR-GE REFORM PAKETİ

2

Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.

 

%100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

3

Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

 

4

Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

 

29 GELECEK

 

5

Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik

Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.

 

6

Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.

 

7

TGB’ler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.

 

8

Öncelikli ve stratejik sektörlerde İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde kira üst limitlerinin gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenmesi.

 

9

KOSGEB temsilcisinin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulunda yer alması sağlanarak, sanayi ve üniversite potansiyelinin yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin kurulmasının sağlanması.

 

10

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’nde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin yapı uygulama projelerinin onayı ile ruhsat ve izin işlemlerinin OSB idarelerince gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bölge yönetici şirketi mülkiyetindeki taşınmazların emlâk vergisinden muaf tutulması.

 

11

Kurulmasından 3 yıl süre geçmesine rağmen mücbir sebepler dışında herhangi bir faaliyette bulunmayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin hükmi şahsiyetleri sona erdirilmesi.

TGB Başvurusu

TGB Yönetici
Bakanlar Kurulu Kararı Şirketinin TGB’nin Faaliyete Geçmesi

Oluşturulması

1 Yıl İçinde Yönetici Şirketi Kurulmaması Halinde İptali

3 Yıl İçinde TGB’nin Faaliyete Geçmemesi Halinde İptali

 

12

Ar-Ge ve Tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisnası oranlarının artırılması

• doktora (%95),
• yüksek lisans (%90) ve
• temel bilimler (yüksek lisans %95, lisans %90)

 

13

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamının kolaylaştırılması.

 

14

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan • Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan

firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi

kolaylığının getirilmesi.

15

100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin 500.000 TL’ye kadar artırılması.

Mezuniyet sonrası 5 yıl olan başvuru süresinin 10 yıla çıkarılması.

 

16

Bilişim sektöründeki firmalarımızın

güvenli ve kaliteli yazılımlar

geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.

17

Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden;

•Gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaması, •Öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi,

•Ar-Ge projelerini değerlendiren hakemlerin ücretlerinin artırılması

 

Akademisyenler

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Şirketler

Akademisyen Geliri

% 85

Ar-Ge Projesi

Döner Sermaye Kesintisi (% 45,6)

Hizmet Bedeli

Üniversite Döner Sermaye

%54,4

Fakülte Gelir BAP Hazine

KesintisiVergisi %5 Payı %3 %9,6 %1

0

 

18

Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli çalışabilmelerinin sağlanması.

Elde ettikleri gelirin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde olduğu gibi döner sermaye kapsamı dışında tutulması.

Öğretim Üyesi

Ar-Ge Merkezi

Tasarım Merkezi

Kısmi ya da sürekli çalışma

 

19

Ar-Ge ürünleri için ‘iş bitirme belgesi’ yerine geçen

“Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi”nin kapsamının genişletilmesi.

 

20

Bakanlık tarafından yürütülen destek programlarının (San-Tez, Teknogirişim, Teknopazar) bağlı ve ilgili kuruluşlara devredilerek benzer programlar arasındaki uyum ve koordinasyonun sağlanması.

AR-GE REFORM PAKETİ

21

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin önerileri doğrultusunda, belirli kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderlerinin geri ödemesiz olarak desteklenebilmesi.

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.